نوینو

***ـه داری بیا بیرون ! بیا دیگه !

4

بازی : Escape From Tarkov