نوینو

دهکده پارسیان چین

5

یک ایرانی تاجر حدود سال 600 میلادی وارد جایی می شود که بعد از مرگ وی آنجا را دهکده پارسیان نام گذاری کردند.