نوینو

په نیت بعضیا از درس خوندن از این گنده بازیاست

546

یاد اون دختره که بخیه هاش کشیدن افتادم .